Аліна Адаменко ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ПРИЙМЕННИКА У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Тетяна Білявська ПРОБЛЕМА ВВЕДЕННЯ НОВОЇ ПРАВОПИСНОЇ СИСТЕМИ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ "ЗОРЯ" (1880 –1897 РР.)

Юлія Главацька ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ VS ТЕРМІНОСИСТЕМА: ПРИНЦИПИ НАПОВНЕННЯ ТА СТРУКТУРАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ В МОВІ

Анатолій Зеленько ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ТЕОРЕТИЧНОГО МОВОЗНАВСТВА В АСПЕКТІ КОНЦЕПЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ДЕТЕРМІНІЗМУ

Катерина Зубенко КОГНІТИВНИЙ ПРИНЦИП КЛАССИФІКАЦІЇ ЧАСТИН МОВИ У МОВОЗНАВСТВІ 40-Х РР. – КІНЦЯ ХХ СТ.

Наталія Медвідь "ПРОСТА МОВА" В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Раїса Христіанінова СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ/НЕВІДПОВІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Ірина Бабій ОКАЗІОНАЛЬНО-ПРЕДМЕТНА НОМІНАЦІЯ У ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Юлія Бабій ЧАСТОТНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ У ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ МИКОЛАЇВЩИНИ

Татьяна Вербицкая, Ирина Никифоренко УПОТРЕБЛЕНИЕ ЧАСТИЦ В НЕМЕЦКОМ ДИСКУРСЕ

Любов Власенко ТРАНСПОЗИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРАМЕМ ЧАСУ

Ірина Гоштанар НІМЕЦЬКІ СОМАТИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ

Олена Карабута НАЗВИ ЛІКІВ ТА ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ У ПОРАДНИКАХ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Світлана Климович ПОСТПОЗИТИВНІ СУБСТАНТИВНІ АБРЕВІАТУРНІ МОРФЕМИ У ВЛАСНЕ-АБРОМОРФЕМНИХ АБРЕВІАТУРАХ

Людмила Коваль МІЖ’ЯРУСНІ КОРЕЛЯЦІЇ БЕЗОСОБОВО ВЖИТИХ ОСОБОВИХ ДІЄСЛІВ У РОЛІ ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

Олена Лисенко ОСВОЄННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Тетяна Матулевська ФУНКЦІЇ ЧАСТКИ НАВІТЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Оксана Мироненко ЛЕКСИЧНО ОКАЗІОНАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТИ УВИРАЗНЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Олеся Олексюк СУГЕСТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

Віра Перепьолка ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛОВА В ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Людмила Покорна ІНТЕРФЕРУЮЧИЙ ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКОГО ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Наталья Резниченко ФУНКЦИИ МЕТАФОР В РОМАНЕ М.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА"

Тетяна Сушич ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПРИРОДА" У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КАНАДСЬКИХ УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПОЕТІВ

Маркіян Тхір ІЄРАРХІЯ ЦІННОСТЕЙ У ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА США Б. ОБАМИ

Наталья Акимова СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА

Юлія Березіна ВІДОБРАЖЕННЯ ДІАЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Вікторія Желязкова ЗНАК ТА ОБРАЗ ЯК ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ РЕАЛІЇ У СЕМІОЗИСІ МОВНОГО ПРОСТОРУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Наталя Ізотова ЛИСТ ЯК ЗАСІБ РЕФЛЕКСІЇ ПЕРСОНАЖА В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. М. КУТЗЕЕ "AGE OF IRON")

Світлана Каленюк НАРОДНОРОЗМОВНА ОСНОВА ЛЕКСИКИ ТВОРІВ УЛАСА САМЧУКА

Наталя Ковальська ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ ДИСКУРСУ

Світлана Лазаренко, Анна Ротар ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ У ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ

Валентина Мелконян СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Валерія Неклесова ОНОМАСТИЧНИЙ ЛАНДШАФТ ЯК ЧАСТИНА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Оксана Присяжнюк ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

Ілона Романюк ІНФОРМАТИВНИЙ ДІАЛОГ ТА ЙОГО ЖАНРОВІ ФОРМИ В ОПОВІДНИХ ТЕКСТАХ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО

Віра Турченко СКРОМНІСТЬ ЯК ПОВЕДІНКОВИЙ КОНЦЕПТ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Наталія Чухонцева КОНЦЕПТ "СТЕП" У ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ДМИТРА МАРКОВИЧА

Вікторія Шабуніна СПЕЦИФІКА ДІАЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖАНРІВ У ПИСЕМНІЙ ФОРМІ ІСНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ

Лідія Бондаренко ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ МАРІЇ МАТІОС "НАЦІЯ. ОДКРОВЕННЯ")

Зоя Валюх, Всеволод Попов СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ВИЯВ ЛОКАТИВНОЇ ОЗНАКИ В УКРАЇНСЬКИХ ДЕСУБСТАНТИВАХ

Тетяна Дружина (Панасенко) ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАДОК У РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

Тетяна Коваль ДИСКУРС ЯК СОЦІОЛІНГВАЛЬНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ

Олена Леонтьєва ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕННОГО ПРЕДИКАТА З СЕМАНТИКОЮ ОЦІНКИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Світлана Мартос, Олена Нечмілова СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ

Наталя Орлова ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Ольга Рембецька ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНСЬКИХ ВИДАННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТ "ДЕНЬ", "ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ")

Володимир Демченко ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ТВОРАХ Д. МАРКОВИЧА

Галина Гайдученко ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦІЯ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У ПРОЗІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

Костянтин Лопатньов ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРСЬКОЇ ЕЛЕКТРОНАВІГАЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Елена Муссурова ПРОЦЕССЫ СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ)

Валентина Тихоша ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ ЯК ЗАСІБ ОБРАЗНОСТІ В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО