Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Петро Білоусенко ПРОТОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ (ІМЕННИКИ З СУФІКСОМ-ФЛЕКСІЄЮ -Ь < -Ĭ)

Тетяна Ковальчук ВІДНОСНА ПОЗИЦІЯ УМОВНО-НАСЛІДКОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЙОГО ЧАСТИН У МЕЖАХ НЕРЕАЛЬНОГО УМОВНО-НАСЛІДКОВОГО ПЕРІОДУ

Олена Маріна ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ ЯК КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА КАТЕГОРІЯ

Марина Менчук ІНФІНІТИВНІ СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ЛІРИЧНОМУ ДИСКУРСІ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Прокопенко ПОНЯТТЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В МОВОЗНАВСТВІ

Наталя Сіденко ПОНЯТТЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ УСТАЛЕНОСТІ: ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ

Валентина Ущина ДИСКУРСИВНІ СТРАТЕГІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТА-ДИЛЕТАНТА В МЕТАКОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ РИЗИКУ

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Оксана Данилевська ДИСКУРС ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Марія Карпова СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗНИХ ПОРІВНЯНЬ ТА МОВНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ В БРИТАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Галина Прокопів СМИСЛОТВІРНА ФУНКЦІЯ ПРИЙМЕННИКІВ У ВІРШОВАНОМУ МОВЛЕННІ

Наталя Романова СЕМАНТИКА ЕМОТИВІВ У МОРФОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФОЛЬКЛОРНИХ КАЗОК)

Тетяна Фудерер ОПОЗИЦІЯ «СВІЙ – ЧУЖИЙ» ЯК СЕМАНТИЧНА ОСНОВА МЕТАФОРИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

Дар’я Швайко НОМІНАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ З СЕМАНТИКОЮ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

Крістіна Юркова ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦІЯ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

РОЗДІЛ ІІІ. МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Лариса Димитренко ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ

Юлія Літкович СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЛЕОНАЗМІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ

Юлія Омельчук ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ФЕЙЛЕТОНУ

Ольга Рембецька КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА ХЕРСОНА НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «КОПЕЙКА»

РОЗДІЛ ІV. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Лариса Бєлєхова ПОЕТИКА ОЧУДНЕННЯ У ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Світлана Волкова КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ МІФОЛОРНОГО ПРОСТОРУ АМЕРІНДІАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Рита Гладкова ОККАЗИОНАЛЬНОЕ И УЗУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ К.Г. ПАУСТОВСКОГО)

Марія Малишева-Кочубей СИМВОЛІКА ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ В КАНАДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мирослава Мельник АНТРОПОНІМІЯ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ ЛІНИ КОСТЕНКО «СНІГ У ФЛОРЕНЦІЇ»

Анастасия Олимская КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ В СИНТАКСИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Галина Петрова АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ СЛОВА-СТИМУЛУ "СИР" В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІЛЬНОГО АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Юлія Свірідова МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ПОЕТИКИ ПЕЙЗАЖУ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Євгенія Фінік ОБРАЗИ ПРИРОДНИХ СТИХІЙ ВОГНЮ І ВОДИ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

РОЗДІЛ V. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Мар’яна Акішина ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Віра Бабич ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ "ЛІРИЧНОГО Я" В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ МОДЕРНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ Р. ФРОСТА)

Наталія Базилевич ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСІЇ В. ЧЕРЧИЛЛЯ

Татьяна Владимирова КОНЦЕПТ «СУДЬБА»: ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Наталя Ізотова ІГРОВА ТОНАЛЬНІСТЬ РОМАНІВ ДЖ. М. КУТЗЕЕ: ПСИХОНАРАТИВНІ КОДИ

Олена Нагорна СТРАТЕГІЇ ВЖИВАННЯ НЕОДНОЗНАЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Тамара Піндосова ALLUSIVE EPITHET IN THE MODERN ENGLISH DETECTIVE STORY

Марія Степанюк МОДЕЛЮВАННЯ СМИСЛОВИХ ПОЛІВ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ «ЗЛІСТЬ» (НА МАТЕРІАЛАХ РОМАНІВ Ш. БРОНТЕ ТА Е. БРОНТЕ)

Лариса Шевченко МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ «НЕБЕСНЕ ЦАРСТВО»  В ТЕКСТІ НОВОГО ЗАВІТУ

РОЗДІЛ VІ. РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Лілія Безугла РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МАРІНОЇ ОЛЕНИ СЕРГІЇВНИ “СЕМІОТИКА ПАРАДОКСАЛЬНОСТІ У КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ)”

Світлана Швачко РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВОЛКОВОЇ СВІТЛАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ “МІФОЛОРНІ ОБРАЗИ В АМЕРІНДІАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПРОЗОВИХ ТЕКСТАХ” (ХЕРСОН : АЙЛАНТ, 2015. – 338 С.)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ