Юлія Бабій РОЛЬ АПЕЛЯТИВНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Мирослава Баган ЗАПЕРЕЧНІ КОМПОНЕНТИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВНИКІВ

Любов Власенко ПЕРИФЕРІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ФОРМ ДІЙСНОГО СПОСОБУ

Ганна Глущук-Олея УЖИВАННЯ ПОДВІЙНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ У ЛАТИНСЬКІЙ МОВІ

Олена Карабута СТРУКТУРНО-ДЕРИВАЦІЙНІ ТИПИ ЗООЛЕКСЕМ: НЕМОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ

Олена Кульбабська ПОНЯТТЯ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В ТЛУМАЧЕННІ С. СМАЛЬ-СТОЦЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Марія Личук СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗМІНИ В ІНТЕНСІОНАЛІ СИНТАКСИЧНО НЕЧЛЕНОВАНИХ РЕЧЕНЬ

Тетяна Матулевська ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДДІЄСЛІВНИХ ЧАСТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ольга Прадід КОНСТРУКЦІЇ З ОДНОРІДНИМИ ГОЛОВНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ В НАЗВАХ РОЗДІЛІВ І СТАТЕЙ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Алла Пянтковська СПОНУКАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ – ПРАГМАТИЧНА ЧАСТИНА ДІАЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ

Лідія Бондаренко ПОРІВНЯННЯ У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЦИТАТНИК»)

Ірина Гайдаєнко ЕПІТЕТНІ ВЕРБАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТІВ ЧУТТЄВОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

Галина Гайдученко АКТУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ірина Гоштанар ЕТНОКУЛЬТУРНА ІНФОРМАЦІЯ НУМЕРОЛОГЕМ У НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЯХ

Ольга Дельва МЕТОД ІНФЕРЕНЦІЙНОГО АНАЛІЗУ СЕМАНТИКИ ОБРАЗНОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ О’ГЕНРІ ТА ДЖ. ДЖОЙСА)

Василь Загороднюк МОВНИЙ КОНЦЕПТ ОБРАЗУ ЄВГЕНА РАФАЛОВИЧА ЯК ВИРАЗНИКА ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ У РОМАНІ «ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ» ІВАНА ФРАНКА

Вікторія Засименко ШЛЯХИ І СПОСОБИ ЗБАГАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Анжеліка Зинякова ПЕРСОНІФІКОВАНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Галина Іванишин КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРУКТУРА «УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКО-АРАБСЬКОГО ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ»

Ірина Коробова РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИКИ НОВІТНІХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Світлана Личук НАРОДНІ НАЗВИ СХИЛУ, КРАЮ ГОРИ, ПІДВИЩЕННЯ У ГОВІРКАХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ

Мирослава Мамич КУЛЬТУРОМОВНИЙ КОНТЕНТ ЖУРНАЛЬНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ 60-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ВИДАННЯ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА»)

Світлана Мартос СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПОРОНІМІВ М. ХЕРСОНА

Тетяна Мішеніна МЕТОД ЛІНГВІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ СТИЛІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОНОМАТОПОЕТИЧНИХ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Наталя Орлова ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА

Ірина Сирко УКРАЇНСЬКИЙ ЩОДЕННИКОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС: АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СХЕМ

Яна Гаврилова ДО ПРОБЛЕМИ РОЗРІЗНЕННЯ «НОРМИ» І «ПОМИЛКИ» У ТЕКСТАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

Діана Добровольська ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ

Світлана Каленюк НЕОЛОГІЗМИ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ ЗМІ МИКОЛАЇВЩИНИ

Тетяна Коваль ЗАКОНОМІРНОСТІ УВИРАЗНЕННЯ МЕДІАТЕКСТУ ФОНЕТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Олеся Олексюк СУГЕСТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

Ольга Рембецька МОДЕЛІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Вікторія Желязкова СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСТЕНСИОНАЛІВ ТА ІНТЕНСИОНАЛІВ ІКОНІЧНИХ ЗНАКОВИХ ОДИНИЦЬ У ПОЕЗІЯХ Д. Д. КРЕМЕНЯ

Наталя Зубець ПРАГМАТИКА КОМПЛІМЕНТНОГО АКТУ МОВЛЕННЯ

Жанна Колоїз ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОЇ СТИЛІЗАЦІЇ В РОМАНІ «ОРДА» РОМАНА ІВАНИЧУКА

Светлана Мехасюк О СТИЛИСТИЧЕСКОМ СВОЕОБРАЗИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В РОМАНЕ Л. АНДРЕЕВА «ДНЕВНИК САТАНЫ»

Марія Пентилюк ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ В МЕТОДОЛОГІЧНОМУ РАКУРСІ

Ольга Сенькович ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ МОВНОГО ПОРТРЕТА ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРОЗІ 20 – 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Галина Сюта ТИПОЛОГІЯ ЦИТАТНИХ ЗНАКІВ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Валентина Тихоша СИНОНІМІЯ У «НЕЙМОВІРНИХ ОПОВІДАННЯХ» ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Людмила Черкун СРАВНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ Б.ПАСТЕРНАКА

Крістіна Юркова РИТОРИЧНІ ПИТАННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ: СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Татьяна Владимирова РУССКОЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Олександра Заболотська ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНИЙ ШАР ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ КОХАННЯ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ Л.Х’ЮЗА

Ольга Заболотська ТИПОЛОГІЯ КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ

Ірина Стаднік МЕТАФОРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ WAR/ВІЙНА ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ

Тетяна Суворова ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗНОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БАЛАД

O. Shlyakhtina LISTENING SKILLS ACQUISITION IN ESP COURSE