Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Петро Білоусенко, Ірина Іншакова СУФІКС -ОТА (-ЕТА) В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІV–ХVІІІ СТ.

Ганна Глущук-Олея ЗАПЕРЕЧНИЙ МАРКЕР NO В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ПРИСЛІВНИК, ЧАСТКА ЧИ ПРЕФІКС?

Олена Дубова ЗМІСТОВА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЙ СТАНУ, СПОСОБУ, ЧАСУ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ МОВ

Ольга Зуброва ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСФЕМІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

Юрій Шепель ЩОДО ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ДЕРИВАТОЛОГІЇ

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Zinaida Bandurko PRAGMATISCHE EIGENSCHAFTEN VON DER POESIE DER „NEUEN SACHLICHKEIT“

Яна Верменич МУЛЬТИМОДАЛЬНА МЕТАФОРА В АНГЛОМОВНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМАХ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Юлія Кіщенко АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПЕРЕКЛАДУ

Вікторія Колкунова АНГЛІЙСЬКІ КОЛОКАЦІЇ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Наталья Коч КОНЦЕПТЫ ПРАВДЫ И ЛЖИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ КООРДИНАТ ЭПОХИ КИЕВСКОЙ РУСИ

Nataliya Panasenko THE ROLE OF SYNTACTIC STYLISTIC MEANS IN EXPRESSING THE EMOTION TERM LOVE

Людмила Покорна, Ія Валуєва ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК

Світлана Солдатова ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ЕВФЕМІЗМІВ

Світлана Хмельковська ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ СУЧАСНОЇ НІМЕЧЧИНИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ЮДІТ ГЕРМАНН

РОЗДІЛ ІII. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Лариса Бєлєхова АРХЕТИП VS. АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ (ДОСВІД ПЕРЕДКОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ СЛОВЕСНИХ ОБРАЗІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ)

Тетяна Беценко ПОЕТИКА СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР У ВІРШОВІЙ МОВІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Оксана Голікова ВІРШ СТУСА: ВІД СЕМАНТИЧНИХ УНІВЕРСАЛІЙ ДО ІНТЕРТЕКСТУ

Наталія Діденко МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРОНІЇ В ОПОВІДАННЯХ В. КАМІНЕРА

Олександра Заболотська ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ У РОМАНІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО»

Ольга Заболотська РІЗНОВИДИ СУЧАСНОГО ЕПІЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ МОВНА СПЕЦИФІКА

Олександра Макарова ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО ЖІНКУ В АВСТРАЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Тамара Піндосова ФУНКЦІЇ БІБЛІЙНИХ АЛЮЗІЙ У ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНАХ Д. БРАУНА

Інна Приходько СУБСТАНТИВНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ДЕРЖАВИ В АНГЛОМОВНІЙ КАНАДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХVIII-XXI СТ.

Світлана Радецька, Вікторія Стрижак КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ НАПРУГИ У ТЕКСТАХ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ

Ольга Степаненко ІНТЕРРОГАТИВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ КОМУНІКАНТА

Іван Ткаченко НАРАТИВНИЙ КОД ЯК ЗАСІБ ІНТИМІЗАЦІЇ ОБРАЗУ АВТОРА

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Яна Гаврилова ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ «НОВОЇ» ПОЛІЦІЇ НА СТОРІНКАХ ІНТЕРНЕТ-ВЕРСІЇ ВИДАННЯ «ВГОРУ»

Василь Загороднюк ДИСКУРС ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ХЕРСОНСЬКІЙ ПРЕСІ

Оксана Подвойська ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

РОЗДІЛ V. РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ

Ірина Кочан НОВІ ОБРІЇ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ