Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АНГЛІЙСЬКО МОВНОГО ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Амічба Д. П., Нісаноглу Н. Г. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФЕНОМЕНА «КОНСЕНСУС» НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Базилевич Н. В. ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ ЖІНКА У РОМАНІ Д. Г. ЛОУРЕНСА «WOMEN IN LOVE»

Гурбанська С. О. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕНЬ АНГЛІЙСЬКИХ СТІЙКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З АНТРОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Димитренко Л. В. МІФОЛОГЕМА WILDERNESS В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

Дойчик О. Я., Лехман А. М. КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАФОРА В РОМАНІ В. РОТ “DIVERGENT”

Заболотська О. В. ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЯПОНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У РОМАНІ А. ГОЛДЕНА «МЕМУАРИ ГЕЙШІ»

Заболотська О. О. МОВНІ РЕПРЕЗЕНТАНТИ ПРОСТОРОВОЇ МОДАЛЬНОСТІ У РОМАНІ Д. БРАУНА «ІНФЕРНО»

Зуброва О. А. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР «ПІВНІЧНИХ ОПОВІДАНЬ» ДЖЕКА ЛОНДОНА

Кравчук Ю. В. ПОТІК СВІДОМОСТІ ЯК ТВОРЧИЙ МЕТОД ВІРДЖИНІЇ ВУЛЬФ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ “TOGETHER AND APART” І “MONDAY OR TUESDAY”)

Крамар Н. А. ЗАСОБИ ГЕДЖУВАННЯ ТА ПІДСИЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НАУКОВЦЯ

Морозова І. Б., Пожарицька О. О., Степаненко О. О. ІНТЕРРОГАТИВНЕ РЕЧЕННЯ В АСПЕКТІ ПОЛІПОТЕНТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Мосієнко О. В. ЗОБРАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В АНГЛОМОВНОМУ НОВИННОМУ ІНТЕРНЕТ–ДИСКУРСІ

Москвичова О. А. КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТРОПІВ

Ніжнік Л. І. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЇ СУМНІВУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Омельчук Ю. О. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ LIE В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПСЕВДОНОВИНАХ

Панич Г. А. ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТАФОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

Панченко О. І. КОНЦЕПТ ГРОШІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Поторій Н. В. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ПРИРОДА В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

Pradivlianna L. M. SURREAL WORLD OF HUGH SYKES DAVIES: LEXICAL AND PHONOSEMANTIC STUDY

Приходько І. В. ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНИЙ ШАР КОНЦЕПТУ КОХАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ КІНОТЕКСТУ РОМАНТИЧНОЇ КОМЕДІЇ “SILVER LININGS PLAY BOOK”)

Суворова Т. М. ТЕКСТОВИЙ СВІТ РОДИННОГО ЖИТТЯ ІНСПЕКТОРА ГВАРНАЧЧА В РОМАНІ «THE INNOCENT» МАГДАЛЕН НЕБ

Тетеріна Л. М. МОВНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВІКОВИХ СТЕРЕОТИПІВ У РОМАНІ ДЖ. Б. ПРИСТЛІ «ВУЛИЦЯ ЯНГОЛА»

Ткаченко І. А. ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ МАСКИ АДВОКАТА

РОЗДІЛ 2 НІМЕЦЬКА ФІЛОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Boiko T. W. GEWALT-UND KRIEGSMETAPHORIK IM MINNE SANG

Павлик В. І. ВІКІПЕДІЯ ЯК ПОПУЛЯРИ ЗАТОР ФАХОВИХ МОВ

Пірог І. І. МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ІМПЛІЦИТНОЇ ОЦІНКИ У НІМЕЦЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Ріба-Гринишин О. М. УМОТИВОВАНІСТЬ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ НАФТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Романова Н. В. ДИКІ ТВАРИНИ-ФАВОРИТИ В НІМЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Хмельковська С. В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ ТА ПОРІВНЯННЯ У СТВОРЕННІ ФАНТАСТИЧНОГО ОБРАЗУ КНИГИ У ТВОРІ К. ФУНКЕ «ЧОРНИЛЬНЕ СЕРЦЕ»

РОЗДІЛ 3 НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд «АРАБСЬКИЙ ОДЯГ» ЯК КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «АРАБСЬКИЙ СВІТ»

Гутнікова А. В., Будико А. В. ГЕНЕТИКА ЗАПОЗИЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Микитюк І. М., Казюра К. В. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ БЕЗОСОБОВИХ ФОРМ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ)

Голотюк О. В. ВИКОРИСТАННЯ МОЛОДІЖНОЇ РОЗМОВНОЇ ЛЕКСИКИ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ПІСНІ

Школяренко В. І. ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ VIIІ – XVII СТОЛІТЬ

РОЗДІЛ 4 СУЧАСНА СЛАВІСТИКА: ІНТРА-ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Богданова Л. И. ЭВОЛЮЦИЯ ОЦЕНОК И ЦЕННОСТЕЙ В ЯЗЫКОВОМ ОТРАЖЕНИИ

Владимирова Т. Е. К ИСТОКАМ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

Гилюн О. В. КОНЦЕПТ «ВОРОГ» ЯК СКЛАДОВА ФРЕЙМУ «ВІЙНА» У СВІТЛІ РОСІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ

Желязкова В. В. ГЕОРТОНІМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: СЕМІОТИЧНИЙ РАКУРС СТУДІЮВАННЯ

Иванова Л. П. СООТНОШЕНИЕ ЛИНГВОИМАГОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Левакіна Т. В. ЯВИЩЕ СИНКРЕТИЗМ У В МЕЖАХ СОЦІАТИВНИХ ПРИЙМЕННИКОВИХ ВІДНОШЕНЬ

Олексенко В. П. СИНОНІМІЯ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Паламарчук О. Л., Чмир О. Р. СЛАВІСТИКА В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ: ВІД РОЗКВІТУ ДО ВИЖИВАННЯ

Петренко Є. М. СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕЕМОЦІЇ «РОЗПАЧ» В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Черкун Л. И. ЭРГОНИМЫ Г. ХЕРСОНА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ