Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Гадюк Р. В. КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ Й КАТЕГОРІЯ ІНТЕНЦІЇ ЯК ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОХАННЯ

Олійников В. А. РОЛЬ ЗВЕРТАНЬ У МОДЕЛЮВАННІ СТРУКТУР РОЗПОВІДНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ БОГОСЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ (АКАФІСТІВ) УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ)

Шапочкіна О. В. ТИПОЛОГІЯ КОНСТРУКЦІЙ АКТИВНОГО СТАНУ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВ РІЗНИХ АРЕАЛІВ

Калюжна Ю. А. ТИПОЛОГІЯ АРТИКЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЖИВАННЯ

РОЗДІЛ 2 КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ianytska O. M. CONCEPT FAITH IN THE WORK OF JEAN-MICHEL DI FALCO AND FRÉDÉRIC BEIGBEDER “JE CROIS – MOI NON PLUS”

Гуменюк Н. Г. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОЦІННОГО СКЛАДНИКА КОНЦЕПТУ UKRAINE В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ)

Луньова Т. В. ДИНАМІКА ФРЕЙМІВ В АСПЕКТІ УЗАГАЛЬНЕННЯ-КОНКРЕТИЗАЦІЇ В МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ЕСЕ ВЕНДІ БЕКЕТТ ПРОСАЛЬВАДОРА ДАЛІ

Kopytina A. S. COGNITION, LANGUAGE AND SOCIETY IN THE CONCEPTUAL FIELD “SPACE”

Мітіна О. М., Швелідзе Л. Д. ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

РОЗДІЛ 3 ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Омельчук С. А. МИСТЕЦЬКІ КОЛЕКТИВОНІМИ ХЕРСОНЩИНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ, ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІЮВАННЯ

Шевельова-Гаркуша Н. В. ІКОНІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ СМИСЛУ ТЕКСТУ У МАКРОКОНТЕКСТІ

РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Melnychenko H. V. AMERICAN VALUES IN PAREMIC CONSTRUCTIONS A HISTORICAL VIEW

Руденко М. Ю. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛЕНГУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ Й АМЕРИКАНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ (50-І РР. XX СТ. – ПОЧАТОК XXI СТ.)

Корнєлаєва Є. В. СЛЕНГ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Гаркуша О. О. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ШЕКСПІРА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

Пантилеенко Е. С. ОСОБЕННОСТИ АРТИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ

РОЗДІЛ 5 МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Карікова Н. М. МОВА УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ: М. ГЛАДКИЙ ПРО ГАЗЕТНУ МОВУ 20-Х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ

Четвертак Є. О., Комар О. М. ФЕНОМЕН ІНСЦЕНОВАНОЇ ІНТЕРДИСКУРСИВНОСТІ У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

Ніколаєва Т. М. ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ АБРЕВІАЦІЙ В ІНТЕРНЕТ–МЕРЕЖІ

Четвертак Є. О., Пасічник К. С. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ АНГЛОМОВНИХ НА ЗВКІНОСТРІЧОК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Заєць В. Г. СПОСОБИ НОМІНУВАННЯ ОСІБ У МАСМЕДІА

Купіна І. О. ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОСТІ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

РЕЦЕНЗІЇ

Олексенко В. П. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАНДИДАТА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА РОМАНЧЕНКО АЛЛИ ПЕТРІВНИ «ЕЛІТАРНА МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ПРОСТОРІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ »