Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Сіроштан Т.В. ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ НУЛЬСУФІКСАЛЬНИХ АБСТРАКТІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХІІІ СТ.

Донік О.М. СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНЕ ФУНКЦІЮВАННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ СПОЛУЧНИКІВ ПОДІБНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ)

Ніколайчук А.С., Жукова М.К. СКЛАДНІ КОНСТРУКЦІЇ В МОВОЗНАВСТВІ 40-х – 60-х рр. ХХ ст.

РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Бабій І.О., Семенюк О.А. ГУЦУЛЬСЬКА ПОБУТОВА ЛЕКСИКА «ВОГНЕННІ СТОВПИ» В РОМАНІ Р. ІВАНИЧУКА

Бараняк М.М. СПЕЦИФІКА СИНТАКСИЧНОЇ БУДОВИ НІМЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ІЗ КАУЗАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ)

Бондаренко О.Є. ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА ОДНОСКЛАДНОГО ВЛАСНЕ БЕЗОСОБОВОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТ)

Євтушенко Н.І. ІНШОМОВНІ СЛОВОТВІРНІ ЕЛЕМЕНТИ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Жук Х.-М.Р. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДИКАТІВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ СОМАТИЧНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Кирилова В.М. ПОЗИТИВНА І НЕГАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОЦІНКИ У СИНОНІМІЇ І ЇЇ ДЕЯКІ ВНУТРІШНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИКМЕТНИКІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Кисла Н.В. СЕМАНТИЧНІ ВІДТІНКИ ДОПОМОГИ, ПІДТРИМКИ, ВІДДЯКИ, ВІДШКОДУВАННЯ, ВІДПОВІДІ І ПЕРЕКОНАННЯ У ПРИЙМЕННИКОВІЙ СЕМАНТИЦІ МЕТИ

Нечитайло М.О. ПОТЕНЦІАЛ ПРОПОЗИЦІЇ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS У ЗІСТАВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ МОВ

Таран С.О. ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА-АКТИВАТОРА

РОЗДІЛ 3 ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Калашник Ю.І. ПОРІВНЯННЯ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ К. МОСКАЛЬЦЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Петренко Л.О. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОСТОРУ В ПОЕЗІЇ Д. ЛАЗУТКІНА: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА СТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІРИ

РОЗДІЛ 4 КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Балабан О.О. ФРЕЙМ ЯК КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНА УНІВЕРСАЛІЯ В СПОРІДНЕНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ФРЕЙМУ “СУЧАСНА ЖІНКА”)

Вовк О.В. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ ТА ЕМОТИВНОСТІ У ТВОРАХ ЖАНРУ ГОРОР: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

Кузнецова Г.П. ГЕНЕЗА ФОНЕТИКИ В СИСТЕМІ ГІПОТЕЗ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ

Луньова Т.В. КОНЦЕПТ СПАДОК У МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ЕСЕ ПОЛА БЕЙЛІ ПРО КОНСТАНТІНА БРАНКУЗІ

Пікалова А.О. ЛІНГВОКРЕАТИВНІСТЬ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМИ КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ АНГЛОМОВНОГО ДИТЯЧОГО ПОЕТА

РОЗДІЛ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

Коваленко В.П. ОСВІТНЬО-КОМУНІКАЦІЙНІ СКЛАДНИКИ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Лакомська І.В. ЗАГОЛОВОК ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЗМОМ ЯК СУГЕСТІЙНИЙ МАРКЕР МЕДІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Чаварга А.П. ПРО ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ДЕЯКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УГОРСЬКОЇ РУСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ

Брага І.І. ПИСЕМНЕ СІМЕЙНЕ МОВЛЕННЯ НОСІЇВ СУРЖИКУ

Кривенець І.В. МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ У ТВОРЧОСТІ Б. ВЕРБЕРА