Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Галина Балабан ПРОБЛЕМА КРИТЕРІЇВ ТА СТУПЕНІВ ПРЕПОЗИЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОДИНИЦЬ У ТЕОРЕТИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Юрій Ковбаско ДЕЙКТИЧНА МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ГРАМАТИЧНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ

Юрій Ковбаско, Анна-Мар’яна Соловей ВПЛИВ ЛІНГВАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Ольга Бешлей СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ КОНЦЕПТУ YOUTH

Марія Медведь ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗАПОЗИЧЕНЬ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

Марина Огієнко ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Володимир Олексенко ПРЕФІКСОЇД МІКРО- ЯК ВИРАЗНИК КІЛЬКІСНО-ОЦІННОГО ЗНАЧЕННЯ

Марія Степанюк ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПОЛЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ «ЗДИВУВАННЯ» (НА МАТЕРІАЛАХ РОМАНІВ Ш. БРОНТЕ ТА Е. БРОНТЕ)

Вікторія Чмель, Інна Ахмад ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ НА ЛЕКСИЧНОМУ ТА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

РОЗДІЛ ІІІ. МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Наталія Прокопенко РІЗНОВИДИ МАЛИХ ФОРМ У РЕГІОНАЛЬНІЙ ПРЕСІ

Ольга Рембецька СТРУКТУРНО-ТЕМАТИЧНА ТА ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗЕТИ «ХЕРСОНСКАЯ МЫСЛЬ» (1911-1913 РР.)

Ганна Соловей ПЕРЕКЛАД ПОЛІТИЧНОЇ СТАТТІ ЯК ТИПУ ТЕКСТУ: СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ, ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА КРОС-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ

Юлія Стодолінська СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ У ДИТЯЧОМУ ДИСКУРСІ

РОЗДІЛ ІV. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Світлана Дворянчикова ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ВЛАСНИХ ІМЕН ТА ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КОНТЕКСТАХ ІЗ ПОЕТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ

Ольга Заболотська ІМПЛІЦИТНЕ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕНЦІЇ

Василь Загороднюк ХУДОЖНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ У РОМАНІ «МАТИ ВСЕ» ЛЮКО ДАШВАР

Юрій Ковбаско, Соломія Баб’як МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОБУТОВОГО ДИСКУРСУ АМЕРИКАНСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ О. ГЕНРІ)

Тетяна Миронова ВНЕСОК ПЕРФЕКТНИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ У СЕМАНТИКУ ТЕКСТУ БРИТАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА (ОПОВІДАННЯ ДЖ. ОРУЕЛЛА «ЯК Я СТРІЛЯВ У СЛОНА / SHOOTING AN ELEPHANT»)

Олена Мороз ТОНАЛЬНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Наталія Підгірна МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Тамара Піндосова РЕМІНІСЦЕНЦІЯ ЯК ТИП ТЕКСТУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

Наталя Романова СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ЕМОТИВІВ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Гелена Лисенко, Зінаїда Чепурна ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ МОВ: ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА»

Юлія Юріна ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ РЕСУРСИ АНТОНІМІВ У ПОЕЗІЯХ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ

Катерина Французова ЛІНГВОКОНЦЕПТ КОРПОРАТИВНІСТЬ-КОРПОРАЦІЯ У ПЕРЕКЛАДІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ

Тетяна Аношкова ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Гелена Лисенко ЩОДО МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В АВСТРІЇ

Юлія Надточій, Лідія Олійник ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОГОМОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

Оксана Нестеренко ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Василь Палій, Галина Фінчук МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОЛОКВІАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ