Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Любов Власенко СИНОНІМІЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА

Інна Демешко ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЗИЦІЙНОГО СЛОВОТВІРНО-МОРФОНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Галина Зюзькіна МОРФОНОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЯ СУФІКСАЛЬНИХ ДЕРИВАТІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Світлана Климович ПРЕПОЗИТИВНІ АТРИБУТИВНІ АБРОМОРФЕМИ І ПРЕФІКСОЇДИ

Світлана Ковтюх ВІДМІНКОВІ СЛОВОФОРМИ ЯК РЕЛЕВАНТНІ МАРКЕРИ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

Наталія Кущ ЧАСТКА В СИСТЕМІ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ

Сергій Омельчук НОРМАТИВНЕ ВЖИВАННЯ В НАУКОВОМУ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ НА –ННЯ

Надія Погорлецька ВІДПРИКМЕТНИКОВА СУБСТАНТИВАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Інна Царалунга ВАРІАТИВНІСТЬ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКИХ КОНФЕСІЙНИХ ТЕКСТАХ XIV СТ.

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Леся Гула ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ-СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЕМНИХ ПАМ’ЯТОК XIV – XVIII СТ.

Вікторія Засименко, Алевтина Міняйлова BORROWINGS IN ENGLISH TRANSPORT TERMS AS A WAY OF ITS ENRICHMENT

Ольга Золота СИНОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ КЕРАМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Аеліта Лебедєва ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Людмила Ткаченко, Надія Лебедєва СПАНГЛІШ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ ЗМІНИ КОДУ

Світлана Мартос ВЛАСНІ НАЗВИ В МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ

Світлана Мартос МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ БУТТЯ В МОЛОДІЖНОМУ СОЦІОЛЕКТІ

Оксана Мельник СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ЕРГОНІМІКОНУ ВІННИЧЧИНИ

Наталя Романова ЛЕКСЕМА GLÜCK ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ДЕРИВАТІВ ТА КОМПОЗИТІВ

Андрій Соломахін ТЕРМІНИ-ФРАЗЕМИ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Світлана Флорінська ЗООНІМИ КІРОВОГРАДЩИНИ, МОТИВОВАНІ ЧАСОВИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Олена Шонь МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАМКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ТЕКСТУ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ

РОЗДІЛ ІІІ. МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Тетяна Безугла СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ АНГЛО- І НІМЕЦЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Оксана Ісаєнко ІНТЕРВ’Ю ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖАНР ПРОФЕСІЙНОГО КІНОДИСКУРСУ

Олена Карабута СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Тетяна Коваль ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СВОЄРІДНИЙ ПРИЙОМ УВИРАЗНЕННЯ МОВИ МАС-МЕДІА

Галина Мінчак КОМІЧНА ГІПЕРСЕМАНТИЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНО МАРКОВАНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У МОВІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

РОЗДІЛ ІV. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Зінаїда Бандурко ПРАГМАПОЕТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Галина Гайдученко ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС МАРІЇ МАТІОС

Василь Загороднюк АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІЛІНГВІЗМУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЗАЛИШЕНЕЦЬ. ЧОРНИЙ ВОРОН» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА)

Ольга Зуброва, Катерина Сухенко РОЛЬ СТИЛІСТИКИ СИНТАКСИСУ В ДЕКОДУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ПЕРІОДУ ВІКТОРІАНСТВА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Е. ГАСКЕЛЛ «ПІВНІЧ І ПІВДЕНЬ»)

Лариса Ковбасюк INSTANT MESSAGING VOM SMARTPHONE AUS LINGUISTISCHER SICHT

Валентина Мелконян СПЕЦИФИКА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Світлана Помирча, Юлія Манохіна МОВНИЙ ПОРТРЕТ ПАНА КУПИ ЯК ЗАСІБ ПСИХОМЕНТАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЖА В РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»

Валентина Тихоша СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Іван Ткаченко ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗУ НАРАТОРА У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Людмила Черкун О НЕКОТОРЫХ СРЕДСТВАХ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Юлія Юріна ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ТА ЗВЕРТАНЬ У ПОЕТИЦІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ

Крістіна Юркова ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)

РОЗДІЛ V. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЬ

Наталія Базилевич МЕТАФОРИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВЕЛИКА БРИТАНІЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Олена Божко ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ «САСПЕНС» У ЛІТЕРАТУРНОМУ ЖАНРІ «ХОРРОР»

Володимир Демченко ВИМОГИ МОВНОГО СЬОГОДЕННЯ

Олександра Заболотська ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИХ ТИПІВ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ

Ольга Заболотська ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ЯК РЕАЛІЗАТОРИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Вікторія Ільєнкова ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ЩАСТЯ У СВІТЛІ ВЧЕННЯ ПРО МОВНУ КАРТИНУ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ГУМАНІТАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1963-2015 РОКІВ)

Наталя Резніченко РОЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ ГОЛУБКА КОРДОВЫ»

Тамара Слободинська КОМУНІКАТИВНА ДІЯ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕВНОЇ КОГНІТИВНОЇ ПРОГРАМИ

Марина Сокол МІСТО ЯК ОДИНИЦЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Тетяна Суворова СПОСОБИ ОСМИСЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ В АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БАЛАДАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ