Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Світлана Климович АБРЕВІАТУРНІ МОРФЕМИ У СКЛАДІ НАПІВАБРЕВІАТУРНИХ-НАПІВ’ЮКСТАПОЗИТНИХ УТВОРЕНЬ

Наталя Кобченко ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ТРІЙОК СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ S1+VF+ADJ1,5 З АД’ЄКТИВОМ ТАКИЙ

Олена Митрофанова ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ

Яна Просяннікова СЛОВОСКЛАДАННЯ ТА ДЕРИВАЦІЯ ЯК СПОСОБИ УТВОРЕННЯ "ПРИХОВАНИХ" ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ В АНГЛОМОВНИХ КАНАДСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Світлана Харченко НОВІ ЯВИЩА У ФУНКЦІЙНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Вікторія Бадюл ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Лідія Бондаренко СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ЕПІТЕТІВ І ПОРІВНЯНЬ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ СЕРГІЯ ЖАДАНА "МЕСОПОТАМІЯ"

Ірина Серебрянська СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ТЕРМІНА ОСВІТА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

РОЗДІЛ ІII. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Галина Гайдученко ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА "СТОЛІТТЯ ЯКОВА"

Інеса Єрмоленко СПЕЦИФІКА ОПОВІДНОЇ ІНСТАНЦІЇ У ДЕТЕКТИВНИХ ТЕКСТАХ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА

Надія Лебедєва, Людмила Ткаченко СТЕРЕОТИПНІ ГІПЕРБОЛИ В АНГЛІЙСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ РАКУРС

Тетяна Масалова МІСЦЕ ПРОПОВІДІ В РИТОРИЦІ ТА ГОМІЛЕТИЦІ

Наталя Романова ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

Іван Ткаченко СИМВОЛІКА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО НАРАТИВУ

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

Тетяна Коваль СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ ЯК ОСОБЛИВІ ЗАСОБИ УВИРАЗЕННЯ МЕДІАТЕКСТУ

Ольга Рембецька РЕКЛАМНІ ОГОЛОШЕННЯ НА СТОРІНКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГАЗЕТИ "КОПІЙКА" (1909-1913 РР.)

РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВИ

Лариса Бєлєхова ПОЕТИКА ПРОСТОТИ У ЛІРИЦІ РОБЕРТА ФРОСТА: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ілона Задерій THE LINGUISTIC MEANS OF REPRESANTATION OF SURPRISE (A CASE STUDY OF THE NOVELS BY CHARLES DICKENS)

Олександра Макарова ОБРАЗ "ЖІНКИ" В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Катерина Мараб’ян КОСМОГОНІЧНІ КОМПОНЕНТИ ЛІНГВОСЕМІОТИЧНОГО ПРОСТОРУ ФРАНЦУЗЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

Наталія Чухонцева СЕМІОСФЕРА КОНЦЕПТУ "МУЗИКА" У РОМАНАХ ГАЛИНИ ПАГУТЯК

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ