Мар’яна Акішина КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТРОПІВ У АНГЛОМОВНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ольга Амбразевич ГЕНДЕРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВСТРАЛИЙСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Олена Білецька СТАНОВЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК КОМПЛЕКСНОЇ НАУКИ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Любов Власенко ТРАНСПОЗИЦІЙНІ ВИЯВИ У МЕЖАХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ МИНУЛОГО ЧАСУ

Катерина Войтенко ЕКСПРЕСИВНІСТЬ У ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ

Юлія Главацька ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМІЧНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНИХ БАЙОК)

Лариса Димитренко ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО ЕФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Олексій Драгомирецький ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ КАЗКИ М. ЕМЕ "ВОВК"

Тетяна Єфименко ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТИЧНОГО РОМАНУ АННИ РАДКЛІФФ "УДОЛЬФСКІ ТАЄМНИЦІ"

Олена Карабута СУЧАСНА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Світлана Климович ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ АБРЕВІАЦІЇ

Олена Коляса ОНТОЛОГІЯ ЗНАНЬ ПРО АБСУРД У ГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ

Олеся Ладницька СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО КОЛОРИТУ У ТЕКСТАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ

Надія Ланчуковська ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ КАЗКИ

Аеліта Лебедєва ФЕНОМЕН МОВНОЇ ГРИ (НА МАТЕРІАЛІ НОВІТНІХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ)

Олена Мороз ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ХХ СТОЛІТТЯ З КОМІЧНОЮ ТОНАЛЬНІСТЮ

Володимир Олексенко, Світлана Микитась ВЛАСНІ ІМЕНА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ І.ФРАНКА

Олег Паньків ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З АНТРОПОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ

Наталія Петренко ЗАЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАТИВНОСТІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Олена Тимчук МОВНА ГРА ЯК ВИД ЛІНГВОКРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Валентина Тихоша (Херсон) СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СИМВОЛІВ У РОМАНІ ВАСИЛЯ БАРКИ "ЖОВТИЙ КНЯЗЬ"

Юлія Торговець ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ У ТЕКСТАХ СПЕ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Тетяна Абович ПОЕТИЧНА ДРАМА ТОМАСА ЕЛІОТА: ДЖАЗОВІ МОТИВИ

Мирослава Баган СПЕЦИФІКА ПРИЙМЕННИКОВОГО ВИРАЖЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Григорій Баран ДИФЕРЕНЦІЙНІ МАРКЕРИ ВЕБ-САЙТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ США І ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (на матеріалі англомовного політичного інтернет-дискурсу)

Наталья Бигунова ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО АКТА ПОХВАЛЫ (на материале современного англоязычного художественного дискурса)

Олег Гончарук САТИРИЧНИЙ КОД У ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗОВОЇ БАЙКИ

Інна Грабовська МЕТАКОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Марина Жовнір ПОЛІІНТЕНЦІЙНІСТЬ ЖАНРУ СВІТСЬКОЇ БЕСІДИ

Орислава Іванців МЕТАФОРИЧНА МОДЕЛЬ "БІЗНЕС – ЦЕ МИСТЕЦТВО" ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ

Інна Ківенко РІВНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВДЯЧНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Світлана Мартос ЖАРГОННО-СЛЕНГОВІ СТРАТИ В МІСЬКОМУ СПІЛКУВАННІ

Наталя Орлова СУЧАСНИЙ СТАН КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ УСНОГО МОВЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКИХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ

Галина Палиця ПРЕЗЕНТАЦІЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПАРЕМІОЛОГІЧНОМУ КОРПУСІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Алла Сарієва СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ

Віра Сліпецька ПАРЕМІЇ ЯК ПОВЕДІНКОВІ МОВЛЕННЄВІ ФОРМУЛИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ І СТАНІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУР)

Александр Ткаченко ЯЗЫКОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ КОМИЧЕСКОЙ ТОНАЛЬНОСТИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Зеновій Філоненко РЕАЛІЗАЦІЯ АМБІВАЛЕНТНОСТІ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Андрій Шальов ЛІНГВІСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕБЕСІДИ ЯК ЖАНРУ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ДИСКУРСУ

Леся Ажнюк МОВНІ ПРАВА ОСОБИ З ПОГЛЯДУ ЮРИДИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Оксана Бабелюк ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПРИЙОМИ ТЕКСТОТВОРЕННЯ У ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Наталія Базилевич МЕНТАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА ЇХ АКТУАЛІЗАЦІЯ У ТЕКСТАХ ТВОРІВ ІСТОРИКО-МЕМУАРНОГО ЖАНРУ

Лилия Безуглая КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПРАГМАПОЭТИКИ

Лариса Белехова АЛГОРИТМ ПРОТОТИПИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ)

Євгенія Бондаренко МЕТАМОРФОЗИ МЕТАФОРИ ЧАСУ В БРИТАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XVIII-XX СТОЛІТЬ

Світлана Волкова СКЛАДОВІ МІФОЛОРНОГО ПРОСТОРУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі роману Скотта Момадея "House Made of Dawn")

Ірина Гайдаєнко, Валентина Калачевська ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЧУТТЄВИХ КОНЦЕПТІВ У ХУДОЖНІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Ірина Гулідова КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПАРЕМІЙ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

Ольга Дельва ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ "МАЛЕНЬКОЇ ЛЮДИНИ": КОГНІТИВНО-ПОЕТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Ірина Денисовець ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЮКСТАПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ

Ольга Заболотська ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ IМПЛIЦИТНОСТI У ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТА ВIРШОВАНОМУ ТЕКСТI: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ

Олена Маріна КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПАРАДОКСАЛЬНОСТІ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Оксана Москвичова МЕТАМОРФОЗА НА ІМПЛІЦИТНОМУ ТЕКСТОВОМУ РІВНІ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ

Вікторія Олінчук СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ВІРШОВАНОГО ТЕКСТУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Ганна Передерій КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР СИМВОЛІЧНОГО АНГЛОМОВНОЇ ПОЕТИЧНОЇ ДРАМИ

Яна Просяннікова ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ В АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ КАНАДСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Наталя Романова ЕМОТИВНА ЛЕКСИКА В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ РАКУРСІ

Валентина Тихоша СИСТЕМА ОБРАЗНО-ТРОПЕЇЧНИХ ЗАСОБІВ ЛІРИКИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Арина Хороз ОПОЗИЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО Й ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ ПЕРСОНАЖУ У РОМАНІ-АНТИУТОПІЇ ДЖ.ОРУЕЛА "1984": ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД