Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ

Анна Грек УЖИВАННЯ ПОВНИХ І КОРОТКИХ ФОРМ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Наталя Кобченко ТЯЖІННЯ: ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЦІЇ

Василь Ожоган ТРАНСПОЗИЦІЯ НЕЗАЙМЕННИКОВИХ СЛІВ ДО ЗАЙМЕННИКОВИХ

Валентина Тихоша ТРОПЕЇЧНІ ЗАСОБИ ЛІРИКИ АНАТОЛІЯ КИЧИНСЬКОГО

Крістіна Юркова РИТОРИЧНІ ПИТАННЯ ЯК ІНДИКАТОРИ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ЛЕКСИЧНИХ І ГРАМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Лілія Дідун ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З СЕМАНТИКОЮ ІНТЕНСИВНОСТІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ

Мар’яна Кокора ВОКАТИВНІ РЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ДРАМАТУРГІЙНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі творів І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького)

Надія Лебедєва, Аеліта Лебедєва МІЖСТИЛЬОВІ І ВНУТРІШНЬОСТИЛЬОВІ СИНОНІМИ ТА СТИЛІСТИЧНЕ ВЖИВАННЯ ЇХ

Анастасія Онатій СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ КОРЕЛЯТИВНОГО БЛОКУ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ РЕЧЕНЬ НЕСИМЕТРИЧНОЇ СТРУКТУРИ

РОЗДІЛ ІІІ. МОВА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Юлія Омельчук ФЕЙЛЕТОНІСТИКА ДЕЙВА БАРРІ У СВІТОВІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ

Наталя Сіденко ПРАГМАТИЧНИЙ ЗМІСТ СЕМАНТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ ПРИ УКЛИНЮВАННІ ЕЛЕМЕНТУ ДО СКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ “ЖОВТОЇ” ПРЕСИ)

РОЗДІЛ ІV. ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ І КОНТЕКСТНІ ВИЯВИ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Лідія Бондаренко ПАРЦЕЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «ПИСАР СХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ»)

Ганна Глущук-Олея НЕГАТИВНО-ОЦІННІ АФІКСИ І ВИГУКИ В ІСПАНСЬКОМУ РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ

Оксана Калита МІФООБРАЗИ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ ДМИТРА ПАВЛИЧКА «ВІРШІ З МАЙДАНУ»

Наталя Романова ОБ᾽ЄКТИВАЦІЯ МОВЛЕННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЧОЛОВІЧІЙ ПРОЗІ

Тетяна Окуневич ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НЕОЛОГІЗМИ В ПОЕЗІЇ МІЛІ ЛУЧАК

Людмила Скорина ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЗАГОЛОВКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 1920-Х РОКІВ: ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІЇ

Наталія Чухонцева НАРАТИВНІ ДИСКУРСИ У РОМАНІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «МАГНАТ»

РОЗДІЛ V. КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Наталія Базилевич НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСІЇ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Валентина Василенко ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ АДРЕСАТ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Оксана Гошовська ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЙНОЇ КОГНІТИВНОЇ ОЗНАКИ «СПОДІВАННЯ» (НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ) КОНЦЕПТУ «ВІРА» НА ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ РІВНІ

Марія Карпова ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Оксана Корбут ДО ПИТАННЯ ПРО ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ

Андрій Ожоган ІНТЕРЛІНГВАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЕКОЛОГІЇ МОВИ

Світлана Поворознюк СПЕЦИФІКА МІФОПОЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ІДІОСТИЛІ ЮРІЯ ІЗДРИКА

Інна Приходько ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОБРАЗ» У ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ

Наталія Стасюк ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Іван Ткаченко СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ІНТИМІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Олексій Федоров ІСПАНОМОВНИЙ ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД В УКРАЇНІ

Владислава Щербицька ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕНТАРЮ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ В АНГЛОМОВНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ