Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Башук Наталія ПАРЕМІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ МЕНТАЛІТЕТУ НІМЕЦЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДІВ

Гуменюк Наталя СЛОВОТВІРНІ ПРОЦЕСИ ЗІ СЛОВОФОРМОЮ BREXIT

Жужгина-Аллахвердян Тамара ТОПОНИМ «КИЕВ» В СБОРНИКЕ КИРШИ ДАНИЛОВА: СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНАЯ АРХЕОЛОГИЯ ИМЕНИ

Kolosova Svitlana, Bezden Yulia BORROWING AS A WAY OF TERMS CREATION IN CASE OF DANCE TERMINOLOGY

Лопушинський Іван ДЕРЖАВНА МОВА В УКРАЇНІ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ В ПЕРІОД МІЖЗАКОННЯ

Ментинська Ірина СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕРМІНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)

Науменко Анатолій МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Прохоров Володимир ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ДИСКУРСУ

Синица Ирина КВАЗИПАРАДИГМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

Радзіон Віра ВЛАСНІ НАЗВИ БАСКЕТБОЛЬНИХ, ГАНДБОЛЬНИХ І ВОЛЕЙБОЛЬНИХ КОМАНД У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНИЙ ТА МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Романова Наталя АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ 1945–1961 РОКІВ

Слаба Оксана ОСОБЛИВОСТІ ОМОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ МІЖ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИМИ ТА НІМЕЦЬКИМИ ЕКОНОМІЧНИМИ ТЕРМІНАМИ

Шеремета Катерина ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ З МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ ТА СИНТАКСИСУ

Vasylenko Oksana, Yaroshenko Myroslava FUNCTIONS OF THE INFINITIVE IN THE SENTENCE

Короткова Светлана ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАРЕЧИЙ МЕРЫ И СТЕПЕНИ КАК СЛОВ-ГРАДУАТОРОВ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ

Шведова Марія ДИНАМІКА ВЖИВАННЯ ВАРІАТИВНИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ-НАЗВ НЕІСТОТ У ЗНАХІДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ В ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТАХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ХІХ-ХХІ СТ.

РОЗДІЛ ІII. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОМІНАЦІЇ

Вапіров Сергій СТИЛІСТИКА КАРНАВАЛЬНОГО ОБРАЗУ ТРИКСТЕРА (НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК БРАТІВ ГРІММ)

Зінченко Анна ПЕРШОРЯДНІ ПРАГМАТИЧНІ ФУНКЦІЇ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ КІЛЬКОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Мартос Світлана АФІКСАЦІЯ ІМЕННИКІВ У МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНГУ

Микитюк Оксана ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ХОРОНІМА УКРАЇНА В МОВНО-НАЦІОНАЛЬНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДМИТРА ДОНЦОВА

Олексенко Володимир СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЗМА МЕДІА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Сєчіна Сабіна РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В ІСПАНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ (НА МАТЕРІАЛІ ПІВОСТРІВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)

Черкун Людмила ДВОЙНАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЗЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ И Б. ПАСТЕРНАКА

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ

Алексенко Світлана СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЛІНГВОСЕМІОТИЧНОГО ПРОСТОРУ ЖІНОЧОГО ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛУ

Богдан Юлія ОБРАЗ АВТОРА У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ МАНДРІВНОМУ РОМАНІ

Gaman Iryna KONTEXTUELLE EINBETTUNG DER TEXTSORTE «ZOOFÜHRER»

Дзикович Ольга, Лохтенко Валерія ДО ПИТАННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ГІБРИДНОСТІ ТЕКСТІВ

Podvoiska Oksana DIE GESTALTUNG DER GEGENWÄRTIGEN GESCHÄFTSKORRESPONDENZ

Попова Олена, Аксютіна Валерія, Карпенко Ірина СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПЛЕКС РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ: ВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДО ДИСКРЕДИТАЦІЇ

Сирота Людмила, Радецька Світлана ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ У ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

Тихоша Валентина СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ В ІДІОСТИЛІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «МАРУСЯ»)

РОЗДІЛ V. ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Абабілова Наталія ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Гончаренко Олена СИТУАТИВНО-МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ ОСОБОВИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Городецька Юлія, Шеремета Катерина, Мазур Олена ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ ДО МЕДПРЕПАРАТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ємець Олександр ПРИНЦИПИ Й ЕТАПИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

Kalishchak Tetiana, Kukharenko Olena WAYS OF PAINTING TERMINOLOGY TRANSLATION FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN LANGUAGE

Мазур Олена КРИТИКА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: НАРИС МЕТОДОЛОГІЇ

Маркелова Анастасія КОЛЬОРОНІМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ «СІРИЙ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Мінгазова Марія, Гончаренко Наталія, Мазур Олена ОСОБЛИВОСТІ СИНХРОННОГО АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ ВИПУСКУ НОВИН

Подвойська Оксана, Зварич Лідія ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ТЕКСТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ

Солодка Анжеліка ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУРНО-ДЕТЕРМІНОВАНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ПРОЦЕС

Тонкіх Анна, Кудрявцева Наталя СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ГУМОРУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕЛЕСЕРІАЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «АЛЬФ»)

Tschepurna Zinaida, Lissenko Helena ÜBERSETZUNGSVERFAHREN BEIM DOLMETSCHEN AUS DEM UKRAINISCHEN INS DEUTSCHE. SEMANTISCHE ASPEKTE

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ