Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Горецька Аліса, Туришева Оксана МОЛОДІЖНЕ СЛОВО РОКУ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Гура Наталя, Маслова Анастасія СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ НОВОУТВОРЕНЬ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Каріда Олександр ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТУ

Куньч Зоряна, Куньч Мар’яна РОЛЬ МЕТАФОРИ У ФОРМУЛЮВАННІ ПОЛІТИЧНИХ АФОРИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ГАСЕЛ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ)

Матюшенко Олена, Туришева Оксана НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ – НЕТИПОВИЙ ОБ’ЄКТ ТИПОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Орел Ірина ДІАХРОННИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НІМЕЦЬКИХ ФО НА ПОЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ ЩОДО ЖІНОК – «ДУРНА»

Radetska Svitlana THE MANIFESTATION OF LINGUISTIC IDENTITY AT THE VERBAL SEMANTIC LEVEL

Radetska Svitlana, Sevriuk Marina FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENGLISH AVIATION TERMINOLOGY

Фаріон Ірина МОВНО-ОСВІТНІ ПРІОРИТЕТИ В ДІАХРОНІЇ: ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО НАПР. ХVI – ПОЧ. ХVII СТ.

Радецька Світлана, Ходаковська Олександра ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ МОРЕПЛАВСТВА

Ярмолюк Анастасія, Кудрявцева Наталя СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ ГРАМАТИКИ ТА СИНТАКСИСУ

Ivanova Veronica, Kudriavtseva Natalia THE CATEGORY OF MODALITY IN ACADEMIC WRITING

Прохорова Поліна ТЕМПОРАЛЬНІ МОДИФІКАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ СОМНОЛОГІЇ

РОЗДІЛ ІII. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НОМІНАЦІЇ

Заболотська Ольга АКТУАЛІЗАТОРИ КОНЦЕПТУ СМЕРТЬ У НОВЕЛІ ДЖ. ГОЛСУОРСІ «ЦВІТ ЯБЛУНІ»

Карабута Олена ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМІВ У МОВІ ЗМІ ХЕРСОНЩИНИ

Климович Світлана, Мартос Світлана АБРЕВІАЦІЯ ТА СЛОВОСКЛАДАННЯ ЯК СПОСОБИ ТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ СЛЕНГІЗМІВ

Куликовская Наталия ИСТОРИЯ ИМЕНИ И ИМЯ ИСТОРИИ (НА БАЗЕ ЛЕКСЕМ-НОМИНАНТОВ КОНЦЕПТОВ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА „GESCHICHTE“ И „NAME“)

Юлія Невинна (Кощій), Ірина Нічаєнко СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ БРЕХНЯ В ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Птуха Владислав ЗОВНІШНЯ МОТИВАЦІЯ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Скобнікова Оксана АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ FAMILY НА БАЗІ АМЕРИКАНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРПУСІВ

РОЗДІЛ ІV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ

Беценко Тетяна МОВНО-ОБРАЗНІ ОЗНАКИ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА

Богдан Юлія, Черненко Наталя, Вінниченко Марія ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ Ю. АНДРУХОВИЧА «ЛЕКСИКОН ІНТИМНИХ МІСТ»

Городиловська Галина, Городиловська Марія ВИРАЖАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ РОМАНА ІВАНИЧУКА

Демченко Володимир МОВНИЙ ПОРТРЕТ АВТОРА ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Жук Людмила, Ільєнко Олена ФУНКЦІЇ ЦИТУВАННЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ П. ПОРОШЕНКА)

Подвойська Оксана, Добровольська Олена НОМІНАЛЬНИЙ СТИЛЬ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Сіденко Наталя ФРАЗЕОЛОГІЧНА ДЕФОРМАЦІЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ В АНГЛОМОВНІЙ «ЖОВТІЙ» ПРЕСІ

Тарасова Олена ДИСКУРС-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ВІРШОВАНОГО МОВЛЕННЯ ДОБИ МОДЕРНІЗМУ

РОЗДІЛ V. ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Волошук Вікторія, Головань Ольга ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ Р. М. РІЛЬКЕ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ

Гончарук Руслана ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ Г. ГЕЙНЕ «АТТА ТРОЛЬ» У ПЕРЕКЛАДІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ)

Дзикович Ольга, Писаренко Анастасія ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ, КОМПОЗИЦІЙНО-СТРУКТУРНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ НОМІНАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФІЛЬМІВ. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФІЛЬМОНІМІВ

Zdrazhko Alina ROLE OF GAYATRI SPIVAK’S DE-TRANSLATION APPROACH IN REPRESENTATION OF MAHASWETA DEVI’S SIGNATURE STYLE (EXEMPLIFIED BY SPIVAK’S TRANSLATION OF DEVI’S “STANADAYINI”)

Kozoris Iryna ÜBERSETZUNG DER JURISTISCHEN TEXTE AUS DEM DEUTSCHEN INS UKRAINISCHE AUS DER SICHT DER PRAXEOLOGIE

Лебедєва Надія СУЧАСНИЙ СКЛАД АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ВІД СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Мазур Олена, Поплавська Єлизавета ДІАЛЕКТ ЯК ПРОБЛЕМА АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Матвєєва Тетяна, Козоріз Ірина, Мазур Олена СОЦІОЛЕКТ ЯК ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

Pеtrеnkо Іеvgеnііа DІFFЕRЕNT АPPRОАСHЕS TО THЕ TRАNSLАTІОN ОF THЕ PОЕTRY

Радванська Валерія, Кудрявцева Наталя ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ШОУ «A BIT OF FRY AND LAURIE»

Рубанська Вікторія, Подвойська Оксана ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НА МАТЕРІАЛІ САТИРИЧНОЇ ПОЕМИ Г. ГАЙНЕ „НІМЕЧЧИНА. ЗИМОВА КАЗКА“ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ Л. ПЕРВОМАЙСЬКОГО

Хан Олена СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНОГО КОНТЕКСТУ HARD-BOILED ДЕТЕКТИВУ РАЙМОНДА ЧАНДЛЕРА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ